Úvod >> Centrum pro rodinu >> Co ještě nabízíme >> Sluníčkův Klubík - není volná kapacita

Sluníčkův Klubík - není volná kapacita

PRAVIDELNÉ CELOMĚSÍČNÍ HLÍDÁNÍ:

Celodenní - pouze při celoměsíční docházce -  4500,-/měsíc  

Ceny jsou platné od 1. 3. 2016
Otevřeno PO – PÁ od 6:30 – 16:30 h.
Jiný čas dle dohody - cena dle platného ceníku. 
 
 
JEDNORAZOVÉ HLÍDÁNÍ 
DLE VOLNÉ KAPACITY 
 
V centru : 
Hlídání dětí od narození   - 100,-/hod
Hlídání děti od roka          - 80,-/hod
 
Doma:
Hlídání od roka - minimálně 2 hodiny- 200,-/hod
 
Částka je započitaváná za započatou hodinu.
 
 

Dětem je  po celou dobu pobytu k dispozici pitný režim

Platby uhradte do 20. předchozího měsíce v plné výši povinni uhradit na účet 2300193608/2010 (Fio banka)  nebo v hotovosti v klubu.

Platby v HOTOVOSTI  pouze ve středu od 7:00 - 14:00 hod.

Provozní řád Sluníčkuv dětský klub 

1. ÚVOD

Provozní řád Sluníčkova dětského klubu (v textu také “dětský klub” nebo “klub”) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování dětského klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem dětského klubu - spolkem Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s., IČ: 22768866, adresa: Štěfánikova 1053, 530 02 Pardubice (dále také “spolek”, “provozovatel” nebo “zřizovatel”).

Platnost provozního řádu je ode dne 1. 3. 2016 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální provozní řád bude umístěn v zázemí dětského klubu a na internetových stránkách klubu www.hernaslunicko.cz. 

Kontaktní informace:
spolek Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s.
IČ: 22768866

adresa: Štěfánikova 1053, 530 02 Pardubice

herna@hernaslunicko.cz
www.hernaslunicko.cz
číslo účtu: 2300193608/2010 (Fio banka, a.s)

Sluníčkův dětský klub

adresa: Palackého 2411, 530 02 Pardubice 

herna@hernaslunicko.cz

www.hernaslunicko.cz

Kontakt na koordinátorku klubu: Kristýna Bohuňková,  tel: 777 352 505,  herna@hernaslunicko.cz.

2. PROVOZNÍ INFORMACE

2.1 Provozní podmínky:

Sluníčkův dětský klub je provozován v pobytových prostorách Palackého 2411, 530 02 Pardubice. V rámci prostor jsou dětskému klubu k dispozici šatna, herna, klidová místnost, kde děti spí, zázemí pro pomůcky a pro většinu aktivit. Dále je v objektu kuchyňka s vařičem, rychlovarnou konvicí, ledničkou a toaleta. V objektu je tekoucí studená i teplá voda.

Začátek a konec školního roku dětského klubu je shodný s běžným školním rokem. Dětský klub zajišťuje péči v době školních prázdnin v průběhu roku i v době velkých letních prázdnin. Dětský klub nezajišťuje péči o děti v době státních svátků. Docházka dítěte do dětského klubu začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).

Účastí dítěte v dětském klubu rodič neztrácí nárok na rodičovský příspěvek.

Provoz dětského klubu je od 6:30 do 16:30 hodin, pokud není dohodnuto jinak.

Rodiče (zákonní zástupci či zmocněné osoby) předávají dítě odpovědné osobě v dětském klubu dle pravidel stanovených v tomto provozním řádu. V programu mohou být výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě než v dětském klubu. (Při výletech mimo město mohou rodiče organizovat spolujízdy.) Úhrady jízdného a vstupného na kulturní a ostatní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní.

Kapacita skupiny dětského klubu je 15 dětí / den. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí – viz dále v textu. 

2.2 Kritéria přijetí dítěte do dětského klubu:

Na přijetí dítěte do dětského klubu není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

- zralost dítěte pro předškolní docházku

- datum přijetí přihlášky

- kapacita dětského klubu a model docházky

- sourozenci již přijatých dětí mají přednost

2.3 Zápis dítěte do dětského klubu:

Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem dětského klubu, platbami za docházku dítěte.

Zápis dětí do dětského klubu probíhá průběžně dle kapacity klubu. Všechny dokumenty (včetně stanov zapsaného spolku) potřebné k zápisu dítěte do dětského klubu jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách www.hernaslunicko.cz.

Jak se přihlásit:

Přihláška

Rodič vyplní a podepíše přihlášku, která je na vyžádání zaslána emailem. Podepsanou přihlášku lze zaslat na adresu spolku - viz adresa výše nebo odevzdat na recepci spolku či přímo do rukou koordinátorky spolku.

Rozhodnutí o přijetí  

Do dvou týdnů po doručení přihlášky rodiče obdrží informaci o přijetí dítěte, která bude vyhodnocena na základě daných kritérií, viz v textu dříve, případně o zařazení dítěte na čekací listinu.

Další postup: 

Pokud bylo dítě přijato do klubíku, rodiče vyplní a podepíší následující dokumenty, které zašle rodičům koordinátorka či zřizovatel klubu.

- Smlouva o péči o dítě včetně příloh (dále také “smlouva”),

- Provozní řád Sluníčkova dětského klubíku

- Informace o dítěti a seznam oprávněných osob

Rodiče tyto dokumenty odevzdají nejpozději v den nástupu dítěte do klubu.

Platba:

Aktuální výše měsíčního poplatku je součástí smlouvy o péči o dítě.

Nástup dítěte:

Před nástupem dítěte proběhne schůzka rodičů s koordinátorkou pro vzájemné seznámení a zodpovězení případných dotazů.

Ukončení docházky:

Výpovědní lhůta pro ukončení docházky je jeden měsíc nebo dle dohody rodičů s koordinátorkou.

3. FINANCE

Výše plateb jsou uvedeny v dokumentu Platba za docházku dítěte, který je přílohou smlouvy o péči o dítě.

Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce:

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Bližší informace podá odpovědná osoba (informace jsou uvedeny ne webových stránkách spolku).

4. Dary pro dětský klub

Spolek Sluníčko – Centrum pro rodinu, z.s. jako zřizovatel přijímá finanční i věcné dary určené pro Sluníčkův dětský klub.

Možnosti darování:

1. vkladem na účet sdružení, a to buď pravidelným příspěvkem ve formě navýšení školného, nebo jednorázovou finanční částkou

2. věcným darem

Potvrzení o daru:

Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci doklad a následně zašleme či předáme dárci:

A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)

B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

3. smlouvou o reklamě.

5. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ do dětského klubu, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ, osoby zmocněné k převzetí dítěte.

5.1 Předávání dítěte:

Provozní doba dětského klubu je od 6:30 do 16:30. V případě potřeby lze provozní dobu upravit dle zájmu rodičů a možností provozovatele.

Rodiče předávají dítě od 6:30 do 9:00 (viz dále rytmus dne)

Předávání probíhá v prostorách Sluníčkova dětského klubu, Palackého 2411, 530 02 Pardubice, pokud nejsou rodiče předem informováni jinak (v případě společných, výletů, slavností, návštěv kulturních akcí apod.).

Dětský klub přebírá odpovědnost za dítě okamžikem osobního předání dítěte rodičem, či osobou pověřenou rodičem, odpovědné osobě. Odpovědnost zřizovatele za dítě končí znovu osobním předáním dítěte rodiči, či osobě pověřené rodičem, k vyzvednutí dítěte. 

Při ranním předávání dítěte rodič informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se především o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v klubu. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz dále v textu).

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu dětského klubu. Pokud rodiče bez omluvy nedodrží začátek programu, dítě nebude pro daný den přijato.

5.2 Vyzvedávání dítěte:

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo zmocněnými osobami je dle dohody.

Rodič zkontroluje stav vybavení a případně doplňuje vybavení v kapsáři dítěte, jež je uložen v šatně.

Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná.

Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte budou rodiče neprodleně informováni.

5.3 Osoby zmocněné k převzetí dítěte

Zákonný zástupce dítěte předá před zahájením docházky písemný seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Tento seznam je možné aktualizovat průběžně tak, aby byla zajištěna bezpečnost dítěte. 

5.4 Omlouvání dítěte

V případě nepředpokládané absence dítěte v dětském klubu, např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě co nejdříve a bezodkladně omluvit na telefonním čísle 777 352 505 Kristýna Bohuňková. 

6. CHOD dětského klubu

6.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu

Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu.

  • Do klubu se nepřinášejí sladkosti a cukrovinky.
  • Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti klubu jsou vítány nejen na společných schůzkách s koordinátorkou.
    • Dodržujeme naše desatero

6.2 Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod dětského klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.

Konkrétní nabídku možné výpomoci najdete na webových stránkách nebo od koordinátorky.

Rodiče se také podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z klubu (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.) Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič je vítán svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s koordinátorkou. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění na našich webových stránkách a na FB.

6.3 Stravování:

Stravování se skládá ze 2 svačin a oběda. Stravování zajišťují rodiče nebo zřizovatel, a to dle domluvy s koordinátorkou.

6.4 Informace o zdravotním stavu dítěte

Rodič je povinen informovat o důležitých okolnostech spojených se zdravotním stavem dítěte, např. jeho alergiích, užívaných lécích apod.

Rodiče jsou povinni neprodleně informovat dětský klub o změnách ve zdravotním stavu dítěte.

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

• zvýšená teplota

• kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě

• zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

• průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

• bolest v uchu

• bolest v oblasti břicha

• bolest při močení

• vši

• v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)

Odpovědná osoba může odmítnout dítě do dětského klubu přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.).

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v dětském klubu (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

6.5 Vybavení dětí:

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí.

Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v šatně klubu kapsář s náhradním oblečením, bačkůrky nebo teplé ponožky, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič.

Součástí vybavení dětí v dětském klubu je:

•           kapsář

•           dětský batůžek, doporučujeme upravitelné popruhy s prsním pásem

•          batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím, krabičku se svačinou a kapesníčky, popřípadě jednorázové plenky

  

DATUM:                                                                                               PODPIS RODIČE: